marți, 9 iulie 2013

Mathyahu Shem Tov Capitolul 12 [Evanghelia Matei cap 12 ]Chapter 12

פרק נ''בParaşa 52

[1] בעת ההיא עבר יש''ו בקמות ביום השבת ותלמידיו רעבים התחילו לעקור השבולים ולפרוך אותם בין ידיהם ולאכול אותם.
1.    În acel timp Ieşua trecea printre lanuri de grâu, într-un Şabath( sâmbătă). Ucenicilor Săi le era foame şi au început să rupă spice şi să le mănânce.
[2] ויראו הפרושים ויאמרו אליו הנה תלמידך עושים דבר שאינו נכון לעשות ביום השבת.
2.    Dar farişim, când au văzut, i-au spus: "Iată, ucenicii tăi fac muncă se seceriş neîngăduită să facă în zi de sâmbătă".
[3] ויען להם יש''ו ולא קראתם מה שעשה דוד כשהיה רעב ואנשיו
3.    Şi atunci Ieşua  le-a zis: "Nu aţi citit ce a făcut David când îi era foame, lui şi celor care erau cu el:
[4] בבית האלקים שאכלו מלחם הפנים בלעז פָא''ן סַאג''רָה שאינו נאכל אלא לכהנים בלבד.
4.    cum a intrat în Beith- Haşem casa lui Dumnezeu şi au mâncat pâinile îchinate lui Yah pe care nu avea voie să le mănânce nici el, nici cei care erau cu el, decât doar numai preoţii?
[5] וגם בתורה לא קראתם שהכהנים בבית המקדש מחללים לפעמים השבתות ואין להם חטא?
5.    Sau nu aţi citit în Thorah (Lege) că în zi de Şabath(sâmbătă) leviim preoţii încalcă sâmbăta în Hamigdaş(Templu )şi sunt nevinovaţi?
[6] אמן אני אומר לכם שמקדש גדול ממנו הוא.
6.    Dar eu vă spun că aici este unul mai mare decât (Templul) HamigdaşLe’Haşem!
[7] אילו ידעתם מהו חסד חפצתי ולא זבה לא הייתם מחייבים התמימים.
7.    Dacă aţi fi înţeles ce înseamnă: Îndurare vreau şi nu jertfă, nu i-aţi fi condamnat pe cei nevinovaţi.
[8] שבן אדם אדון השבת.
8.    Căci Bar-Zahar (Fiul Omului) este stăpânul sâmbetei".
פרק נ''גParaşa 53

[9] ויהי לקצת הימים ויעבור משם יש''ו ויבא בבתי כנסיותם.
9. Atunci, plecând de acolo, a venit Ieşu la sinagoga farişim.
[10] ושם אדם וידו יבשה וישאלוהו לאמר אם מותר בשבת לרפאתו.
10. Şi iată, un om avea o mână paralizată. Dar ei, ca să-l poată acuza, l-au întrebat: "Este permis să vindeci în zi de Şabath (sâmbătă)?"
[11] ויאמר להם מי בכם שיש לו צאן אחת ותפול בשוחה ביום השבת ולא יקימנה.
11. El însă le-a spus: "Care om dintre voi, dacă are o singură oaie şi aceasta cade în groapă într-o zi de Şabath (sâmbătă), nu o ia şi o scoate?
[12] כ''ש האדם שהוא טוב ממנה. לפיכך מותר לעשות ויש לאדם לעשות יותר טוב בשבת.
12. Dar un om valorează mai mult decât o oaie! Prin urmare este permis să mântuieşti şi să faci bine în zi de Şabath (sâmbătă)".
[13] אז אמר לאיש נטה ידך. ויט ידו ותשב כמו האחרת.
13. Atunci a zis omului: "Întinde-ţi mâna". El a întins-o şi mâna lui s-a făcut sănătoasă ca şi cealaltă.
[14] ואז נוסדו הפרושים וינכלו אליו להמיתו.
14. Farişim au ieşit şi au ţinut sfat împotriva lui ca să-l dea la moarte.

פרק נ''דParaşa 54

[15] ויהי אחרי זאת וידע יש''ו ויט משם וילכו אחריו חולים רבים וירפא את כולם.
15. Dar, ştiind aceasta, Ieşua a plecat de acolo. Mulţi farişim l-au urmat, iar El i-a vindecat pe toţi
[16] ויצום לאמר לבל יגלוהו
16. şi le poruncea să nu-l facă cunoscut,să nu-I spună pe nume
[17] לקיים מה שנאמר ע''י ישעה
17. ca să se împlinească ceea ce a fost spus prin profetul Ieşiyahu:
[18] הן נערי אשר בחרתי בחירי רצתה נפשי אתן רוחי עליו ומשפט לגוים יגיד.
18. Iată Robul meu pe care L-am ales, Prea’iubitul meu, în care sufletul meu îşi află bucuria! Voi pune Duhul Meu peste El şi el va vesti popoarelor dreptatea.
[19] ולא ירהה ולא ירוץ ולא ישמע אחד בחוץ.
19. Nu se va certa, nici nu va striga şi nici nu va auzi cineva glasul Lui zbierând prin pieţe.
[20] קנה רצוץ לא ישבור ופשתה כהה לא יכבנה עד ישים לנצח משפט
20. Trestia frântă nu o va strivi, iar fitilul care fumegă nu-l va stinge până ce nu va duce dreptatea la victorie,
[21] ולשמו גוים ייחלו.
21. iar popoarele îşi vor pune speranţa şi izbăvirea în Numele Lui.

פרק נ''הParaşa 55

[22] אז הובא לפניו אדמ אחד עור ואלם והשד בתוכו וירפא אותו. וראו
22.    Atunci i-a fost adus un posedat de şadamim (diavol), orb şi mut, iar El l-a vindecat aşa încât mutul vorbea şi vedea.
[23] ונפלאו החבורות ויאמרו הלא זה בן דוד.
23.    Toate mulţimile erau cuprinse de uimire şi spuneau: "Oare nu este acesta fiul lui Yousef ,Bar-David?"
[24] וישכימו הפירושים וישמעו ויאמרו זה אינו מוציא השדים אלא בבעל זבוב בעל השדים.
24.    Dar farişim, când au auzit, spuneau: "Acesta nu scoate şadamim(diavolii ) ci le porunceşte căci este Beelzebul, Împăratul şadamim (diavolilor)!"
[25] וידע מחשבותם יש''ו ויאמר אליהם במשל כל מלכות שביניכם מחלוקת תשומם וכן כל עיר ובית שתפול מחלוקת בתוכם לא יתקיים.
25.    Cunoscând gândurile lor, le-a spus: "Orice împărăţie dezbinată în ea însăşi, se ruinează şi orice cetate sau casă dezbinată în sine, nu va dăinui.
[26] ואת השטן מוציא שטן אחר מחלוקת ביניכם איך תעמוד מלכותו?
26.    Iar dacă Samael Şetan(Satan) îl alungă pe Haştan (Satana), se dezbină în el însuşi; aşadar, cum va dăinui împărăţia lui?
[27] ואם אני מוציא השדים בבעל זבוב בנים שלכם למה לא הוציאם? ולזה יהיו הם שופטיכם.
27.    Şi dacă eu scot şadamim (diavolii) şi le poruncesc,fiind  Beelzebul, fiii voştri cu cine îi scot şi cu ce putere fac ei ? De aceea ei vor fi judecătorii voştri.
[28] ואם אני מוציא השדים ברוח אלקים באמת בא קץ מלכות.
28.    Dar dacă eu scot şadamim(diavolii ) cuRu’Haşem (Duhul lui Dumnezeu),  Malkuth’Haşem ( împărăţia lui Dumnezeu) a ajuns cu adevărat la voi.
[29] ואיך יוכל איש לבא בבית גבור לקחת את כליו אם לא יקשור אותו תחילה? ואח''כ ישלול בביתו.
29.    Sau cum ar putea cineva să intre în casa unui [om] puternic şi să-i ia bunurile, dacă nu l-ar lega mai întâi pe cel puternic? Într-adevăr, numai atunci îi va prăda casa.

פרק נ''וParaşa 56

[30] מי שאינו עמדי לנגדי. הוא מה שלא יתחבר עמי יכפור בפועל.
30. Cine nu este cu Mine, este împotriva Mea şi cine nu adună cu mine, risipeşte.
[31] כן אני אומר לכם שכל חטא וגדוף ימחל לבני אדם וגדוף הרוח לא ימחל.
31. De aceea vă spun, toate păcatele şi blasfemiile vor fi iertate oamenilor, însă blasfemia(Hula) împotriva Duhului Sfânt (Ruah Ha’Kadoş)nu va fi iertată.
[32] וכל האומר דבר נגד בן האדם ימחל לו. וכל האומר דבר נגד רוח הקדוש לא ימחל לו לא בעה''ז ולא בעה''ב.
32. Şi dacă cineva ar spune un cuvânt împotriva Bar-Adam Fiului Omului va fi iertat, dar dacă ar vorbi împotriva Duhului Sfânt (Ruah Ha’Kadoş) nu va fi iertat nici în lumea aceasta, nici în cea care va veni.
[33] עשו עץ טוב כפרי טוב או עץ רע כפרי רע שהאמת מן הפרי יודע העץ.
33. Căci cunoaşteţi  că pomul este face roade bune sau admiteţi că pomul este rău şi fructul său este rău: căci pomul se cunoaşte după fructul său.
[34] משפחת פתנים איד תוכלו לדבר טובות בהיותכם רעים? והלא הפה מתעוררת הלב מדברת.
34. Pui de vipere, cum puteţi rosti ceva bun, atunci când voi sunteţi răi? Căci gura vorbeşte din adâncul inimii.
[35] אדם טוב מאוצר לב טוב יוציא טוב ואדם רע מאוצר לב רע ווציא רע.
35. Omul bun scoate lucruri bune din tezaurul său bun, iar omul rău scoate lucruri rele din tezaurul său rău.
[36] אומר אני לכם שמכל הדברים אשר ידבר האדם חייב לתת חשבון ליום הדין.
36. Vă spun, aşadar, în ziua judecăţii oamenii vor da justificare de orice cuvânt nelalocul lui pe care l-ar fi spus.
[37] על פי דבריך תהיה נשפט ועל פי מעשיך תתחייב.
37. Căci după cuvintele tale vei fi îndreptăţit şi după cuvintele tale vei fi condamnat la moarte".

פרק נ''זParaşa 57

[38] בעת ההיא בא ליש''ו קצת פירושים וחכמים לאמר נרצה לראות אות מהשמים בעבורך.
38.   Atunci unii dintre soferim şi rabiim (cărturari) şi farşim i-au spus: "Rabothay (Învăţătorule Distins), vrem să vedem un semn de la tine".
[39] ויאמר להם דור רע וחנף מבקש אות ואות לא ינתן לו אלא האות של יונה.
39.   Dar El le-a răspuns: "Această generaţie rea şi preacurvară cere numai semen şi miracole;, dar nu i se va da decât semnul lui Ha’Navi Yona profetul:
[40] שכאשר היה במעי הדגה גימים וגלילות כן יהיה בן אדם בבטן הארץ גימים וגלילות בקבר.
40.   aşa cum Ha’Navi Yona a fost trei zile şi trei nopţi în burta peştelui, tot aşaBar-Zahar ( Fiul Omului )va fi trei zile şi trei nopţi în adâncul Şeolului pământului.
[41] אנשי ננוה יקומו למשפט עם זה הדור וירשיעו אותו כי חזרו בתשובה לדברי יונה ואני גדול מיונה.
41.   Oamenii din Ninive se vor ridica la judecată de apoi cu generaţia aceasta şi o vor condamna pentru că ei s-au pocăint necondiţionat ,la predica lui Navi Yona şi iată aici unul mai mare decât Yona.
[42] מלכת שבא בלעז רֶיזִינָה ''דֵי אִישְטְרִיאָה תקום למשפט עם זה הדור ותרשיעם שבאה מקצות הארץ לשמוע חכמת שלמה והנני גדול משלמה.
42.   Regina din Şeba ( Sud Arabiei) se va ridica la judecată cu generaţia aceasta şi o va condamna, pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să asculte înţelepciunea lui Şolmo (Solomon) şi iată aici unul mai mare decât Şolmo.
[43] וכיוצא רוח טומאה מהאדם הולך בציות מבקש מנוח ולא ימצא.
43.   Când duhul necurat iese dintr-un om, umblă prin locuri fără apă căutând odihnă, dar nu o găseşte.
[44] אז אומר אשיב לביתי אשר יצאתי ממנו ובא ומוצא אותו ריק בטוח ונכון.
44.   Atunci îşi spune: «Mă voi întoarce la casa mea din care am ieşit». Venind, o găseşte nelocuită, măturată şi pusă în ordine.
[45] אז יקח שבעה רוחות יותר רעים ממנו ובאים עמו ויושבים שם ויהיה אחרית האדם רע מראשיתו. כן יהיה לדור הרע הזה.
45.   Atunci merge şi aduce cu el alte şapte duhuri mai rele decât el şi, intrând, locuiesc acolo; iar starea de pe urmă a omului aceluia devine mai rea decât cea dintâi. Aşa va fi şi cu această generaţie rea".


פרק נ''חParaşa 58

[46] עודנו מדבר על כל החבורות והנה אמו ואחיו עומדים בחוץ מבקשים ממנו לדבר עמו.
46. Pe când mai vorbea încă mulţimilor, iată că mama şi fraţii lui stăteau afară, căutând să-i vorbească.
[47] ויאמר לו אדם אחד הנה אמך ואחיך מבקשים לראותך.
47. Atunci i-a spus cineva: "Iată, mama şi fraţii tăi stau afară şi vor să-ţi vorbească ".
[48] ויען למגיד מי אחי ומי אמי.
48. Dar el i-a răspuns celui care îi vorbise: "Cine este mama mea şi cine sunt fraţii mei?"
[49] ויפרוש כפיו על תלמידיו ויאמרו אלו הם אמי ואחי.
49. Şi, întinzându-şi mâna spre discipolii săi, a spus: "Iată mama mea şi fraţii mei!
[50] כל העושה רצון אבי שבשמים הוא אחי ואחיותי ואמי.
50. Căci oricine face voinţa Tatălui meu din ceruri acela îmi este şi frate şi soră şi mamă".